JAVNI POZIV starijim i nemoćnim osobama da se prijave za primanje usluga pomoći u kući u projektu „Susjedska pomoć - faza III"

02.01.2023. 15:05

Kulturno društvo „LAŠKO“ iz Luga objavljuje Javni poziv za osobe starije životne dobi i nemoćne osobe s prebivalištem ili boravištem na području općina Bilje i Popovac (općine provedbe projekta) da se prijave za primanje usluga pomoći u kući.

Planirani početak pružanja usluge pomoći u kući u okviru ovog projekta je od 01.02.2023. i traje do kraja srpnja 2023. godine.

Javni poziv krajnjim korisnicima u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Obrazac za prijavu korisnika

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, klasa: 983-01/22-01/13, urbroj: 524-07-02-01/3-22-37, od 6. prosinca 2022. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.u sklopu programa „Zaželi – faza III“, projekta „Susjedska pomoć – faza III“ kodni broj UP.02.1.1.16.0075 od 27.prosinca 2022., Kulturno društvo „Laško“ Lug korisnik projekta, sukladno zakonsko statutarnim ovlastima predsjednika kao osobe za zastupanje KD „Laško“ Lug, posebnim aktom ovjerom kod javnog bilježnika je za zastupanje imenovao opunomoćenika za provedbu označenog projekta, koji sukladno dobivenim ovlastima objavljuje

JAVNI POZIV

starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa primanje usluga potpore i podrške osiguranu kroz provedbu projekta „Susjedska pomoć-faza III“ iz programa „ZAŽELI – faza III“

KD „Laško“ iz Luga objavljuje Javni poziv za iskaz interesa primanje usluga potpore i podrške krajnjim korisnicima pomoći u kući, koja se financira iz projekta „Susjedska pomoć-faza III“ kodni broj UP.02.1.1.16.0075 iz programa „ZAŽELI - faza III“, osiguranim bespovratnim sredstvima Državnog proračuna RH (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%), za osobe starije životne dobi i nemoćne osobe s prebivalištem ili boravištem na području naselja općina provedbe projekta:

Općina Bilje (Bilje, Kopačevo, Kozjak, Lug i Vardarac) i

Općina Popovac (Popovac, Branjina i Kneževo).

Javni poziv se objavljuje da se omogući osobama starije životne dobi i nemoćnim osobama pružanje usluge pomoći u kući putem zaposlenih žena provedbom označenog EU projekta za navedena naselja u općinama Bilje i Popovac.

Potencijalni krajnji korisnici kojima je namijenjen ovaj Javni poziv su:

osobe starije životne dobi, (da imaju 65 godina i više, danom početka primanja usluge,
  dokazuju preslikom valjane osobne iskaznice) i/ili

nemoćne osobe (bez obzira na dob, teško pokretljivi, kronični bolesnici ili imaju druga teška
  oboljenja što dokazuju relevantnim nalazima, rješenjima, medicinskom dokumentacijom i sl.) i
  kojima je potrebna pomoć u kući,

- potencijalni korisnici koji imaju prebivalište ili boravište u Općini Bilje ili Općini Popovac,
  odnosno naseljima općina pružanja usluga pomoći u kući.

Nije dozvoljeno paralelno korištenje usluge pomoći u kući ili sličnih usluga iz javnih i/ili drugih izvora, dvostruko financiranje nije prihvatljivo.

Podnositeljima prijave pomoći u kući kojima je usluga pomoći u kući ili doplatak za tuđu pomoć i njegu osigurana od Hrvatskog centra za socijalni rad iz sredstava javnog izvora Državnog proračuna u načelu ne može biti istovremeno korisnik potpore i podrške unutar ovog projekta.

Podnositelj prijave kojemu je usluga pomoći u kući osigurana iz drugog izvora, (primjerice pomoć u kući u okviru drugog sličnog programa i/ili projekta koje provode Crveni križ, županija, općina ili druge udruge), ne može biti istovremeno korisnik potpore i podrške iz ovog projekta.

Po podnesenoj urednoj Prijavi za korištenje usluge pomoći u kući izvršit će se provjera prihvatljivosti prijave sukladno ovom Javnom pozivu, odnosno projektnim pravilima, od strane KD „Laško“ Lug, provoditelja projekta i obveznog partnera Hrvatskog zavoda za socijalni rad Beli Manastir.

O ishodu rješavanja provjere prihvatljivosti podnesene prijave, prijavitelji će biti pravovremeno obaviješteni.

Poslove koje će obavljati zaposlene žene su aktivnosti potpore i podrške za krajnje korisnike kao što su:

- pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora / domova krajnjih korisnika,

- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

- dostava namirnica i dostava lijekova,

- posredovanje kod plaćanja računa i sl.,

- pomoć pri održavanju osobne higijene, pomoć pri presvlačenju i sl.,

- pomoć u socijalnoj integraciji,

- pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje

- pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima,

- dostava paketa higijensko-kućnih potrepština.

Zaposlena žena na projektu ima obvezu u aktivnostima potpore i podrške za najmanje 6 odobrenih krajnjih korisnika za redovno radno vrijeme po planiranom tjednom rasporedu (ponedjeljak-petak).

U obavljanju poslova pružanja i primanja usluga pomoći u kući obveza je poštivanja epidemioloških mjera i preporuka nadležnih tijela, radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19. kao i drugih zdravstvenih mjera.

Za vrijeme trajanja pandemije sukladno mjerama nadležnih tijela, vršit će se odgovarajuća prilagodba poslova u pružanju usluga pomoći u kući.

U održavanju čistoće domova krajnjih korisnika zaposlene žene kako bi lakše i kvalitetnije obavile poslove imat će na raspolaganju paket higijensko-kućnih potrepština koje se osiguravaju iz sredstava projekta, jednom mjesečno. Paketi higijensko kućnih potrepština su poklon krajnjim korisnicima iz sredstava projekta. U potvrdi o zaprimljenim paketima po krajnjem korisniku navodi se sadržaj zaprimljenog paketa.

U provedbi rada na terenu osigurava se koordiniranje aktivnosti, kontrola i praćenje rada te pružanje podrške zaposlenim ženama na projektu i podrška krajnjim korisnicima usluge pomoći u kući, putem terenskog koordinatora.

Obrazac Prijave korisnika usluga pomoći u kući može se preuzeti:

- sa internetske stranice KD „Laško“ Lug www.lasko-lug.hr  ili osobno na adresi: Lug, Petefi
  Šandora 146, radnim danom od 9:00-15:00

- sa internetskih stranica općina: Bilje www.bilje.hr i Popovac www.popovac.hr

- od žena zaposlenica koje će raditi na poslovima pomoći u kući.

Kontakt za više informacija tel: 031/ 322- 602, 750-891, mail lasko.lug@gmail.com

Ispunjen i potpisan obrazac Prijave za krajnje korisnike i preslik osobne iskaznice predati:

- neposredno zaduženim osobama projekta ili zaposlenim ženama,

- putem aktivista umirovljenika ili volontera po naseljima, ili na

- KD „Laško“ Lug, Petefi Šandora 146, poštom, osobno, mail-om, putem druge osobe.

Prijave se primaju od 03.01.2023. do popune.

Planirani početak rada pružanja usluge pomoći u kući u okviru ovog projekta je od 01.02.2023. i traje zaključno sa srpnjem 2023. godine.

Podnositelji Prijave za korištenje usluge pomoći u kući će biti obaviješteni o ishodu rješavanja podnesene prijave, putem zaduženih osoba provoditelja projekta.

Kontakt za više informacija tel: 031/ 322- 602, 750-891, mail: lasko.lug@gmail.com

 

Lug, 02.01.2023.                                                                               Za KD „Laško“ Lug

                                                                                                           Opunomoćenik

                                                                                                          Milorad Nenadović

 

Arhiva vijesti