Objavljen Javni oglas za radno mjesto Radnik / Radnica za pomoć u kući u okviru projekta „ZAŽELI – Općina Bilje“

01.03.2024. 13:15

Dana 1. ožujka 2024. godine na Burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto Radnica za pomoć u kući. Zapošljavanje je u okviru projekta „ZAŽELI – Općina Bilje“ kodni broj SF.3.4.11.01.0027 iz ESF+, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. prijavnog programa „ZAŽELI – Prevencija institucionalizacije“.

Natječaj je otvoren od 1. do 13. ožujka 2024. godine.

Javni oglas objavljen na Burzi rada HZZ-a dostupan je na ovom linku.

Obrazac za prijavu na Javni oglas možete preuzeti ovdje.

___________________________________________________________________________________

SADRŽAJ OGLASA

Sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: SF.3.4.11.01.0027 od 14.veljače 2024. između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i HZZ-Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, s jedne strane i Općine Bilje, korisnika označenog projekta, s druge strane u kojem su osigurana bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. prijavnog programa „ZAŽELI – Prevencija institucionalizacije“.

Kulturno društvo „Laško“ Lug, partner provoditelj projekta „ZAŽELI - Općina Bilje“, kodni broj: SF.3.4.11.01.0027 u svojstvu poslodavca po ovlaštenoj osobi, raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

za potrebe provedbe aktivnosti u projektu ZAŽELI-Općina Bilje

1. Kulturno društvo „Laško“ Lug, provoditelj projekta, raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe pružanja usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na području Općine Bilje u naseljima: Bilje, Kopačevo, Kozjak, Lug i Vardarac.

2. Izrazi koji se u ovom Javnom oglasu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

3. U projektu će biti zaposleno 30 osoba pružatelja usluga za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine, krajnjih korisnika u navedenim naseljima Općine Bilje.

4. Predviđeno trajanje radnog odnosa je na određeno, puno radno vrijeme do 33 mjeseca, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca na radnom mjestu Radnik/ca za pomoć u kući.

5. Plaća radnika je propisana Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine“ br. 118/18. i 120/21.) skladno s važećom Uredbom Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu.

6. Pružanje usluge potpore i podrške uključuje: organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz mjesečnu isporuku paketa osnovnih kućanskih i higijenskih potrepština.

7. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

- punoljetnost

- nezaposlena osobe bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a

8. Prijavnom obrascu obvezno priložiti:

– životopis (uz obveznu naznaku kontakt telefona, mobitela i vlastoručno potpisan),

– presliku iskaznice (osobna ili boravišna),

– presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja,

– prijavitelj bez završene osnovne škole treba dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nema završenu osnovnu školu,

– potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom prijavitelj dokazuje da je prijavljen u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog oglasa).

– preslika potvrde o upisu u Registar osoba s invaliditetom (za osobe s invaliditetom).

9. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete će biti obaviještene u roku do 5 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavom na web stranici o vremenu i mjestu obavljanja intervjua ili na broj telefona odnosno SMS porukom, navedeno prijavom kandidata.

Ako kandidat ne pristupi po zakazanom pozivu na intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Imenovano Povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa s kandidatima na usmenom razgovoru utvrđuje sposobnosti, vještine, interese i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu.

10. Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici KD „Laško“ Lug www.lasko-lug.hr.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku. Planirani početak rada je 01.04.2024.

11. Prijavom na Javni oglas osoba jamči istinitost podataka i daje privolu Kulturnom društvu „Laško“ Lug za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu prijave te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, a u svrhu odabira kandidata te daje privolu za obavješćivanje putem web stranice www.lasko-lug.hr ili na broj telefona naveden u obrascu prijave. Prikupljeni podaci neće se koristiti u druge svrhe.

12. Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici od dana objave na internetskoj stranici HZZ-a na: Kulturno društvo „Laško“ Lug Petefi Šandora 146, 31328 Lug, s naznakom: Povjerenstvu - oglas za zapošljavanje – „ZAŽELI - Općina Bilje“, NE OTVARAJ, poštom ili osobno, zaključno s 13.03.2024. do 13 sati.

Osobna dostava od 9 do 14 sati za vrijeme redovnog radnog vremena, od dana objave zaključno s 13.03.2024. do 13 sati, bez obzira na način dostave. Podnositelj prijave samostalno određuje način dostave prijave na oglas i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave poštanskom pošiljkom u ostavljenom roku dostave.

Dodatne informacije na kontakt telefon: 750-891, 322-602.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Arhiva vijesti