Objavljen Javni oglas za radno mjesto Radnica za pomoć u kući u okviru projekta „Susjedska pomoć – faza III“

05.01.2023. 10:40

Na Burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto Radnica za pomoć u kući. Zapošljavanje je u okviru projekta „Susjedska pomoć – faza III“ kodni broj UP.02.1.1.16.0075 iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda programa „ZAŽELI - program zapošljavanja žena – faza III”.

Natječaj je otvoren od 5. do 17. siječnja 2023. godine.

Javni oglas objavljen na Burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostupan je na ovom linku.

Obrazac za prijavu na Javni oglas možete preuzeti ovdje.

__________________________________________________________________________________

SADRŽAJ OGLASA

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Radno mjesto


 LUG, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA


 30


 Na određeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Smjena - prijepodne


 Nema smještaja


 Bez naknade


 5.1.2023.


 17.1.2023.


 Terenski rad


Posloprimac


  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

 Nije važno


 Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, klasa: 983-01/22-01/13, urbroj: 524-07-02-01/3-22-37, od 6. prosinca 2022. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.u sklopu programa „Zaželi – faza III“, projekta „Susjedska pomoć – faza III“ kodni broj UP.02.1.1.16.0075 od 27.prosinca 2022., Kulturno društvo „Laško“ Lug korisnik  projekta, sukladno zakonsko statutarnim ovlastima  za zastupanje po opunomoćeniku, raspisuje  
JAVNI OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Susjedska pomoć – faza III“ – Radnica za pomoć u kući
 Kulturno društvo „Laško“ Lug raspisuje Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u projektu „Susjedska pomoć – faza III“ iz programa “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III” za radno mjesto – Radnica za pomoć u kući:
- 20 radnica za područje Općine Bilje, (za naselja: Bilje , Kopačevo, Vardarac i Lug s Kozjakom ) i
- 10 radnica za područje Općine Popovac, (za naselja Popovac,  Kneževo i Branjina).
Projekt „Susjedska pomoć-faza III“ UP.02.1.1.16.0075, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 iz programa “Zaželi – faza III,“ sukladan je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU. Naglasak je na promicanju socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, uključivanjem kao sudionica nezaposlenih žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim i/ili nemoćnim osobama, čime će se smanjiti i socijalna isključivost kako zaposlenih žena tako i krajnjih korisnika.
Razina obrazovanja:
– nezavršena osnovna škola
– završena osnovna škola
– završena srednja škola 3 godine
– najviše završena srednja škola 4 godine
Predviđeno trajanje zaposlenja: do 6 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od mjesec dana.
Opis poslova: obavljanje kućanskih poslova (pospremanje i čišćenje kuće, donošenje ogrjeva, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi), briga o higijeni i osobnom izgledu, usluga plaćanja računa i nabave namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć pri odlasku u šetnju, pomoć u socijalnoj integraciji i obavljanje drugih svakodnevnih poslova.
Svaka žena će pružati potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika.
Za prijam u radni odnos kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
1. nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (bez završene osnovne škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom), s naglaskom na teže zapošljive/ranjive skupine:
2. žene od 50 godina i više,
3. žene s invaliditetom,
4. žrtve trgovanja ljudima,
5. žrtve obiteljskog nasilja,
6. azilantice,
7. žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
8. liječene ovisnice o drogama,
9. povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
10. pripadnice romske nacionalne manjine,
11. beskućnice i
12. dodatne ranjive skupine definirane od strane korisnika projekta.
 
Kandidatkinje moraju minimalno ispunjavati uvjet naveden pod točkom 1, a one koje ispunjavaju jedan ili više uvjeta teže zapošljivih/ranjivih skupina navedenih pod točkama od 2 do 12 imaju prednost pri zapošljavanju.
 
Prijavnom obrascu obvezno priložiti:
– životopis (uz obveznu naznaku kontakt telefona i vlastoručno potpisan životopis),
– presliku iskaznice (osobna ili boravišna),
– presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja,
– osobe bez škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu,
– potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom prijaviteljica dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog oglasa) te
- dokazna dokumentacija o pripadnosti ovisno o ranjivoj skupini kojoj pripada.
Prijavni obrazac se može preuzeti na web stranici www.lasko-lug.hr
Prijave se dostavljaju od dana objave Javnog poziva putem obveznog partnera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i traje najkasnije do 17.01.2023.  do 12,00. Javni oglas objaviti i na web stranicama općine Bilje i Popovac, partnera na projektu.
Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih ranjivih skupina pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju ovisno o ranjivoj skupini kojoj pripada i to za:
1.Žene od 50 godina i više – osobna ili boravišna ili iskaznica stranca pod privremenom zaštitom;
2.Osobe s invaliditetom - nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom;
3.Žrtve trgovanja ljudima - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava trgovanja ljudima;
4.Žrtve obiteljskog nasilja - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava obiteljskog nasilja;
5.Azilantice - odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP;
6.Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. - rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji;
7. Liječene ovisnice - potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama;
8. Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci - potvrda o otpuštanju; 
9. Pripadnice romske nacionalne manjine - izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini;
10. Beskućnice - rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilištu/prenoćištu odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je korisnik usluga ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik.
11. Pripadnice ostalih ranjivih skupina definirane od strane korisnika:
11.1 Samohrane majke - Potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine – za samohrane majke;
11.2. Majke s troje i više  djece - potvrda /uvjerenje ili drugi pravni dokument iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ciljane skupine  ( rodni list djece ).
S kandidatkinjama prijavljenim na Javni oglas koje su podnijele pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Javnog oglasa provest će se razgovor (intervju) s povjerenstvom za provedbu Javnog oglasa.
Kandidatkinje će biti obaviještene u roku do 3 dana od dana isteka roka  za podnošenje prijava, objavom na web stranici  o vremenu i mjestu obavljanja intervjua  i  na broj telefona odnosno SMS porukom, naveden u obrascu prijave kandidata.
Ako kandidatkinja ne pristupi po zakazanom pozivu na intervju, smatrat će se da je povukla prijavu na oglas.
Odluka o odabiru kandidatkinja biti će objavljena na web stranici KD „Laško“ Lug www.lasko-lug.hr
Očekivani početak rada 01.02.2023.
Predviđena plaća je u iznosu minimalne plaće u skladu s važećom Uredbom Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu.
Isprava o školskoj spremi i drugi dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici koje je potrebno prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog oglasa ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom po Javnom oglasu.
Prijavom na Javni oglas osoba jamči istinitost podataka i daje privolu Kulturnom društvu „Laško“ Lug za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu prijave te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, a u svrhu odabira kandidatkinja te daje privolu za obavješćivanje putem web stranice www.lasko-lug.hr  ili na broj telefona naveden u obrascu prijave. Prikupljeni podaci neće se koristiti u druge svrhe.
 Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici na: Kulturno društvo „Laško“ Lug Petefi Šandora 146, 31328 Lug, s naznakom: Povjerenstvu - oglas za zapošljavanje – „Susjedska pomoć-faza III“, NE OTVARAJ, poštom ili osobno.
Osobna dostava od 09,00 do 14,00 za vrijeme redovnog radnog vremena, zaključno s 17.01.2023. do 12,00 sati, bez obzira na način dostave. Podnositeljica prijave samostalno određuje način dostave prijave na oglas i sama snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave poštanskom pošiljkom u ostavljenom roku dostave.
Poslodavac: Kulturno društvo „Laško“ Lug Petefi Šandora 146, 31328 Lug
Dodatne informacije na kontakt telefon: 750-891, 322-622.
Obavijest o rezultatima  bit će objavljena na službenim stranicama korisnika, najkasnije 15 dana od isteka roka za dostavu prijava.
Kulturno društvo „Laško“ Lug  zadržava pravo poništenja Javnog oglasa, bez posebnog objašnjenja.
 


Poslodavac

 KULTURNO DRUŠTVO 'LAŠKO' LUG


 osobni dolazak: LUG, PETEFI ŠANDORA 146

Arhiva vijesti