Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Radnica za pomoć u kući - zamjena za upražnjeno radno mjesto

19.05.2023. 09:25

Objavljen je javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto Radnica za pomoć u kući, zamjena za upražnjeno radno mjesto do kraja projekta, a najdalje do 31.7.2023. godine. Zapošljavanje je u okviru projekta „Susjedska pomoć – faza III“ kodni broj UP.02.1.1.16.0075 iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda programa „ZAŽELI - program zapošljavanja žena – faza III”.

Natječaj je otvoren od 19. do 26. svibnja 2023. godine.

Javni oglas objavljen je na Burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obrazac za prijavu na Javni oglas možete preuzeti ovdje.

___________________________________________________________________________________

SADRŽAJ OGLASA

Radno mjesto: RADNIK/RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Mjesto rada:  KOPAČEVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:  1

Vrsta zaposlenja:  Na određeno; zamjena

Radno vrijeme:  Puno radno vrijeme

Način rada:  Smjena - prijepodne

Smještaj:  Nema smještaja

Naknada za prijevoz:  Bez naknade

Natječaj vrijedi od:  19.5.2023.

Natječaj vrijedi do:  26.5.2023.

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo:  Nije važno

Ostale informacije:

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, klasa: 983-01/22-01/13, urbroj: 524-07-02-01/3-22-37, od 6. prosinca 2022. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.u sklopu programa „Zaželi – faza III“, projekta „Susjedska pomoć – faza III“ kodni broj UP.02.1.1.16.0075 od 27.prosinca 2022., Kulturno društvo „Laško“ Lug korisnik projekta, sukladno zakonsko statutarnim ovlastima za zastupanje po opunomoćeniku, raspisuje

JAVNI OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Susjedska pomoć – faza III“ – Radnica za pomoć u kući, upražnjeno radno mjesto do završetka projekta, najdalje do 31.7.2023.

Kulturno društvo „Laško“ Lug raspisuje Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u projektu „Susjedska pomoć – faza III“ iz programa “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III” za radno mjesto – Radnica za pomoć u kući:

 • 1 radnica za područje Općine Bilje, za naselje Kopačevo

Projekt „Susjedska pomoć-faza III“ UP.02.1.1.16.0075, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 iz programa “Zaželi – faza III,“ sukladan je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU. Naglasak je na promicanju socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, uključivanjem kao sudionica nezaposlenih žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim i/ili nemoćnim osobama, čime će se smanjiti i socijalna isključivost kako zaposlenih žena tako i krajnjih korisnika.

Razina obrazovanja:

 • nezavršena osnovna škola
 • završena osnovna škola
 • završena srednja škola 3 godine
 • najviše završena srednja škola 4 godine

Predviđeno trajanje zaposlenja: od 01.06.2023. do završetka projekta najduže do 31.07.2023.

Opis poslova:

 • obavljanje kućanskih poslova (pospremanje i čišćenje kuće, donošenje ogrjeva, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi), briga o higijeni i osobnom izgledu, usluga plaćanja računa i nabave namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć pri odlasku u šetnju, pomoć u socijalnoj integraciji i obavljanje drugih svakodnevnih poslova.

zaposlenica će pružati potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika.

Opći uvjeti za prijam u radni odnos:

 • punoljetnost,
 • nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • najviše završeno srednjoškolsko  obrazovanje. Prijavnom obrascu obvezno priložiti:
 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt telefona i vlastoručno potpisan životopis)
 • presliku iskaznice (osobna ili boravišna)
 • presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja
 • osobe bez škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog oglasa) te
 • dokazna dokumentacija o pripadnosti ovisno o ranjivoj skupini kojoj pripada.
 • Prijavni obrazac se može preuzeti na web stranici www.lasko-lug.hr .

Prijave se dostavljaju od dana objave Javnog poziva putem obveznog partnera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i traje najkasnije do 26.5.2023. do 13:00.

Javni oglas objaviti i na web stranicama korisnika projekta i općine Bilje, partnera na projektu.

Prednost pri zapošljavanju ima žena pripadnica teže zapošljivih/ranjivih skupina pod uvjetom da dostavi odgovarajuću dokaznu dokumentaciju ovisno o ranjivoj skupini kojoj pripada i to za:

 • Žene od 50 godina i više - osobna iskaznica
 • Osobe s invaliditetom - nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava obiteljskog nasilja
 • Azilantice - odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. - rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice - potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci - potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine - izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice - rješenje HZSR o smještaju u prihvatilištu/prenoćištu odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je korisnik usluga ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
 • Pripadnice ostalih ranjivih skupina - potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnicima ranjivih skupina (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz)

S kandidatima prijavljenim na Javni oglas koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Javnog oglasa provest će se razgovor (intervju). izbor zaposlenica vršit će se temeljem provedenog intervjua/razgovora u svrhu provjere sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Kandidatkinje će biti obaviještene o vremenu i mjestu obavljanja intervjua, na telefon ili SMS porukom naveden u obrascu prijave kandidatkinje.

Ako kandidatkinja ne pristupi po zakazanom pozivu na intervju, smatrat će se da je povukla prijavu na oglas.

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici Kulturnog društva „Laško“

Isprava o školskoj spremi i drugi dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici koje je potrebno prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog oglasa ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom po Javnom oglasu.

Prijavom na Javni oglas osoba jamči istinitost podataka i daje privolu Kulturnom društvu „Laško“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu prijave te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, a u svrhu odabira kandidatkinja te daje privolu za projektno izvještavanje. Prikupljeni podaci neće se koristiti u druge svrhe

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici:

Kulturno društvo „Laško“, Šandora Petefija 146, 31328 Lug

s naznakom “Oglas za zapošljavanje/zamjena – „Susjedska pomoć – faza III“, NE OTVARAJ,

Osobna dostava od 9:00 do 13:00 sati, radnim danom, zaključno s 26.5.2023. do 13:00 sati, bez obzira na način dostave. Podnositelj prijave samostalno određuje način dostave prijave na oglas i snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave poštanskom pošiljkom u ostavljenom roku dostave.

Kulturno društvo „Laško“ Lug zadržava pravo poništenja Javnog oglasa, bez posebnog objašnjenja.

Poslodavac: Kulturno društvo „Laško“, Šandora Petefija 146, 31328 Lug

Dodatne informacije na kontakt telefon: 750-891, 322-622.

O ishodu izbora kandidatkinje podnositeljice koje ispunjavaju tražene uvjete, bit će obaviještene u zakonskom roku.

Poslodavac

Poslodavac: KULTURNO DRUŠTVO 'LAŠKO' LUG

Kontakt: osobni dolazak: LUG, PETEFI ŠANDORA 146 

Poslodavac

Poslodavac:  KULTURNO DRUŠTVO 'LAŠKO' LUG

Kontakt:

 • osobni dolazak: KD "LAŠKO" ŠANDORA PETEFIJA 146, 31328 LUG
 • pisana zamolba: KD "LAŠKO" Šandora Petefija 146, 31328 Lug

 

Arhiva vijesti